Oblicza niepełnosprawności

Oblicza niepełnosprawności

Niepełnosprawność ma różne oblicza – warto o tym pamiętać i do każdej historii podchodzić indywidualnie. I choć, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawność to ograniczenie, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu, nie znaczy to, że owo ograniczenie cokolwiek „wyklucza”. Wręcz przeciwnie – są ludzie z niepełnosprawnością, którzy często żyją bardziej i mocniej niż niejeden pełnosprawny. Zgadzacie się?

 

Ważny fragment z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: „Osoby
z niepełnosprawnościami wciąż postrzegane są przez pryzmat swojej obniżonej sprawności, nie zaś́ barier, które napotykają̨ na drodze do funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem w rozumieniu Konwencji niepełnosprawność́ wynika z interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami związanymi z postawami ludzkimi i oddziaływaniem środowiska. Nie jest ona deficytem indywidualnego człowieka, lecz efektem różnorodności społeczeństwa.

 

Z niepełnosprawnością najczęściej utożsamiana jest obniżona sprawność ruchowa, stwierdzana u osób z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi uszkodzeniem lub schorzeniami narządów wewnętrznych. Osoby poruszające się na wózkach i używające protez chętnie podejmują pracę w sposób zdalny i niczym nie różnią się od pracowników pełnosprawnych. Zapraszamy na stronę www.bponetwork.pl – mamy wiele ciekawych ofert dla wszystkich chętnych do pracy kandydatów!

 

Jednym z rodzajów niepełnosprawności jest obniżona sprawność sensoryczna, czyli zaburzenie zmysłu wzroku i słuchu. Nie oznacza to, że np. osoby niewidome, słabowidzące, głuche i niedosłyszące nie mogą podjąć pracy. Specjalne programy do transkrypcji umożliwiają pracę nawet przy redagowaniu tekstów.

 

Obniżona sprawność intelektualna, czyli deficyt umiejętności to kolejne oblicze niepełnosprawności, które NIE WYKLUCZA podjęcia pracy. Najważniejsze jest dostosowanie pełnionej  roli do możliwości pracownika. Przy podejmowaniu współpracy kluczowe są jasne instrukcje dotyczące podległości służbowej, zakresu czynności, wymiaru czasu pracy oraz sposobów postępowania w sytuacjach problemowych.

 

Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – oto oblicze niepełnosprawności, które często ma swoje źródło w trudnym dzieciństwie i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny i otoczenia,
co wpływa na kształtowanie układu nerwowego i zachowania. Zaangażowanie w pracę zdalną może
w tym przypadku pełnić funkcje terapeutyczne. 

 

Z podjęcia np. pracy fizycznej NIE WYKLUCZA obniżona sprawność komunikowania – czyli oblicze niepełnosprawności, przybierające różne formy:

 

  • dysglosję – zaburzenie mowy wynikające z nieprawidłowego rozwoju fizycznego objawiającego się nieprawidłowym funkcjonowaniem aparatu mowy lub samej jamy ustnej i języka
  • afazję – utratę wcześniej poprawnie funkcjonującej umiejętności mówienia z powodu na przykład szoku pourazowego lub innych zaburzeń psychicznych.
  • jąkanie
  • autyzm, czyli zaburzenie rozwojowe polegające na problemach z nawiązywaniem relacji społecznych i komunikowaniem uczuć
  • mutyzm, czyli całkowity brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej, będący następstwem chorób psychicznych (niemota).

Obniżona sprawność psychofizyczna to oblicze niepełnosprawności, którego NIE WIDAĆ GOŁYM OKIEM. Może być spowodowana chorobami somatycznymi, związanymi ze zmianami narządowymi, przewlekłym stresem lub depresją. Przykładem chorób somatycznych są astma, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, a także nowotwory.

Błąd bazy danych WordPressa: [Table '23671340_pracodawcazsercem.wp_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wp_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1