Regulamin Certyfikacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania Certyfikat „Pracodawca z sercem” oraz korzystania ze Znaku „Pracodawca z sercem” dla podmiotów gospodarczych zatrudniających osoby niepełnosprawne.

2. Celem przyznania Certyfikatu „Pracodawca z sercem” jest promowanie postaw pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem postępowania dla innych podmiotów gospodarczych

3. Znak Certyfikatu „Pracodawca z sercem” stanowi prawnie chronioną własność BPO Network sp. z o.o., nie może być wydawany, wykorzystywane ani rozpowszechniany bez zgody BPO Network sp. z o.o.

§ 2
1. Certyfikat w postaci e-Medalu wydawany jest nieodpłatnie przez Komisję Projektu „Pracodawca z sercem” składającej się z osób będących przedstawicielami Podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne.
2. Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku kalendarzowego. Z początkiem Nowego Roku kalendarzowego należy zgłosić się do organizatora projektu w celu przedłużenia certyfikacji na okres kolejnego roku, wraz z informacją ile osób niepełnosprawnych zatrudnia certyfikowany podmiot.

Tryb certyfikacji

§ 3

1. W celu uzyskania Certyfikatu „Pracodawca z sercem” należy wysłać zgłoszenie
do Komisji Projektu.

2. Zgłoszenia Podmiotu do certyfikacji może dokonać:

a. Kandydata do Projektu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną,

b. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie.

3. Zgłoszenia do certyfikacji należy dokonywać na właściwym formularzu umieszczonym na portalu internetowym Pracodawca z sercem lub papierowo na adres: „Pracodawca z sercem” ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7B, 02-366 Warszawa.

4. Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. dane Kandydata: nazwa, adres oraz telefon kontaktowy;

b. dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;

d. opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności charakterystyki podmiotu oraz działalności;

e. rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;

f. adres www

g. Kandydat powinien dostarczyć krótki opis jak to się stało że zatrudniają osoby niepełnosprawne

h. Kandydat powinien dostarczyć logo firmy- opis i logo wraz z odnośnikiem do ich strony www trafi na strone www.pracaodawcazsercem i do social mediów FB Linkedin, Instagram.

i. zgodę osób reprezentujących Kandydata na: udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w projekcie, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach związanych z realizacją Projektu.

5. Pozytywny wynik oceny formalnej zgłoszenia skutkuje przyjęciem zgłoszenia do certyfikacji.

6. Komisja Projektu „Pracodawca z sercem” decyduje o przyznaniu Certyfikatu na podstawie oceny dokumentacji.

7. Komisja Projektu może w przypadku wątpliwości zasięgnąć opinii dodatkowych niezależnych ekspertów w celu merytorycznych konsultacji.

 

Certyfikat Jakości

§ 4

1. Certyfikat „Pracodawca z sercem” wydawany jest w postaci eMedalu.

2. Wzór Certyfikatu „Pracodawca z sercem” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Procedura odwoławcza

§ 5

1. Zgłaszający, który nie uzyskał pozytywnej decyzji o przyznaniu Certyfikatu „Pracodawca z sercem” ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Projektu.

2. Komisja Projektu „Pracodawca z sercem” ponownie rozpatruje sprawę i podejmuje ostateczną decyzję w oparciu o wyniki oceny dokumentacji, oraz opinie dodatkowych niezależnych ekspertów o których mowa w § 3.