Regulamin

Projekt „Pracodawca z sercem” (zwany dalej Projektem) organizowany jest przez BPO Network sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7B, 02-366 Warszawa, KRS 0000669497, NIP, REGON: 366833736 (zwane dalej Organizatorem).

Celem Projektu jest promowanie postaw pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem postępowania dla innych podmiotów gospodarczych poprzez przyznanie Certyfikatów.

 I. Postanowienia ogólne

 § 1

1. Tytuł „Pracodawcy z sercem” przyznawany jest przez Komisję składającą się z 5 przedstawicieli Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością i przyznawany jest przedsiębiorcy lub podmiotowi publicznemu za wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Do Projektu może zostać zgłoszona każdy podmiot, który zatrudnia osoby niepełnosprawne.

 § 2

1. Wybór „Pracodawcy z sercem” organizowany jest w sposób permanentny i ogłaszany jest, w terminie wyznaczonym przez Komisję na stronie internetowej organizatora oraz w mediach.

2. Wybór laureatów ogłasza organizator, na podstawie regulaminu Projektu.

 II. Zgłoszenia do Projektu

 § 3

1. Kandydata do Projektu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej (zwana dalej Zgłaszającym).”

2. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie z zachowaniem postanowień kolejnych

3. Zgłoszenia można:

a. przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza https://pracodawcazsercem.pl/zglos-firme/

b. przesłać pisemnie na adres: „Pracodawca z sercem” ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7B, 02-366 Warszawa

4. Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. dane Kandydata: nazwa, adres oraz telefon kontaktowy;

b. dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;

d. opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności charakterystyki podmiotu oraz działalności;

e. rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;

f. adres www

g. Kandydat powinien dostarczyć krótki opis, mówiący o tym jak to się stało że zatrudnia osoby niepełnosprawne.

h. Kandydat powinien dostarczyć logo firmy- opis i logo firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej firmy trafi na stronę www. pracaodawcazsercem i do social mediów FB Linkedin, Instagram.

i. zgodę osób reprezentujących Kandydata na: udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w projekcie, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach związanych z realizacją Projektu.

2. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w § 3, ust. 7, punktach a) – i) – uznaje się za nieważne.

 III. Komisja dokonująca wyboru laureatów

 § 4

1. Członków Komisji wybierają w głosowaniu przedstawiciele Podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne i są nimi osoby niepełnosprawne.

2. Komisja składa się z 5 członków

3. Komisji przewodniczy Przewodniczący wybrany większością głosów oddanych przez Członków Komisji spośród ich grona.

 § 5

1. Przewodniczący i Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję bezterminowo w kolejnych Konkursach od momentu powołania do momentu złożenia rezygnacji lub odwołania.

2. Członek Komisji może:

a. złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce Przewodniczącego Komisji;

b. zostać odwołany przez Przewodniczącego Komisji na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może:

a. złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce Prezesa Zarządu firmy BPO Network sp. z o.o. sprawującej nadzór nad wyborem laureatów;

b. zostać odwołany przez Członków Komisji w głosowaniu tajnym podejmowanym na wniosek dowolnego z członków Komisji.

2. Przewodniczący i Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

 IV. Tryb przyznawania Certyfikatów

 § 6

1. Po przesłaniu zgłoszenia Przewodniczący Komisji lub Prezes Zarządu BPO Network sp. z o.o. zwołuje posiedzenie Komisji pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji.

2. Organizator Projektu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne wybierane są tę, które zostaną nagrodzone.

 § 7

1. Komisja może podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu.

2. W przypadku głosowania decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Komisji.

4. Od decyzji Komisji Projektu przysługuje odwołanie.

5. Komisja Projektu może w przypadku wątpliwości zasięgnąć opinii dodatkowych niezależnych ekspertów w celu merytorycznych konsultacji.

6. Komisja może również przyznać wyróżnienie specjalne.

 § 8

1. O wyróżnieniu w projekcie powiadamiane są wyłącznie te osoby.

2. Powiadomienia dokonuje Komisja.

3. Wyniki wyboru zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu www.pracodawcazsercem.pl,” i w innych mediach.

 V. Procedura odwoławcza

§ 9

1. Zgłaszający, który nie uzyskał pozytywnej decyzji o przyznaniu Certyfikatu „Pracodawca z sercem” ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Projektu.

2. Komisja Projektu „Pracodawca z sercem” ponownie rozpatruje sprawę i podejmuje ostateczną decyzję w oparciu o wyniki oceny dokumentacji, oraz opinie dodatkowych niezależnych ekspertów.

 

 VI. Informacje dodatkowe

 § 10

1. Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku kalendarzowego. Z początkiem Nowego Roku kalendarzowego należy zgłosić się do organizatora projektu w celu przedłużenia certyfikacji na okres kolejnego roku, wraz z informacją ile osób niepełnosprawnych zatrudnia certyfikowany podmiot.

2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w siedzibie Projektu „Pracodawca z sercem”, oraz w siedzibie BPO Network sp. zo.o. i na stronie internetowej www.pracodawcazsercem.pl,
3. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Zgłaszający. W szczególności poprzez udział w Projekcie Zgłaszający oświadcza, że:

a. przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa w szczególności autorskich praw majątkowych itd.,

b. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko organizatorom projektu, przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatorów w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń,

c. w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż dane zgłoszenie narusza ww. postanowienia regulaminu , organizator ma prawo weryfikacji danych.

4. Wyłączną podstawę regulującą realizację Projektu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu.

5. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Bpo Network sp. zo.o.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

7. Deklarując wzięcie udziału w Projekcie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Zgłaszający i Kandydat wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 503 460 421 lub mailowo: kontakt@pracodawcazsercem.pl

 § 11

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu „Pracodawca z sercem” jest BPO Network sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7B, 02-366 Warszawa, KRS 0000669497, NIP, REGON: 366833736. Dane kontaktowe: tel.: 519 331 108, e-mail: waclaw.rosa@bponetwork.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Projektu, oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków wynikających z regulaminu Projektu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dostarczenie Formularza zgłoszeniowego – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. RODO.

4. Czas przetwarzania danych osobowych: informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w pkt. 2 celu.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Błąd bazy danych WordPressa: [Table '23671340_pracodawcazsercem.wp_wpl_cookie_scan' doesn't exist]
SELECT id_wpl_cookie_scan FROM wp_wpl_cookie_scan WHERE current_action = 'scan_pages' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1