Słoneczne Wzgórze – rozmowa po latach

Słoneczne Wzgórze – rozmowa po latach

09.02.2021r otrzymali Państwo wyróżnienie Pracodawcy z Sercem. Chcielibyśmy zapytać Państwa o odczucia związane z  wyróżnieniem medalem PzS? Co dało Państwu to wyróżnienie?

Otrzymanie wyróżnienia Pracodawcy z Sercem było dla nas wyjątkowo miłym i znaczącym wydarzeniem, które głęboko nas wzruszyło i przepełniło ogromną dumą. Ten honorowy medal nie tylko stanowi wyraz uznania dla naszych dotychczasowych działań, ale również utwierdza nas w przekonaniu, że obrana przez nas ścieżka, oparta na wartościach i odpowiedzialności społecznej, jest nie tylko słuszna, ale także ceniona. Wyróżnienie to dodatkowo motywuje nas do dalszych działań, inspirowania innych oraz ciągłego dążenia do bycia pracodawcą, który stawia na pierwszym miejscu dobro swoich pracowników i społeczności, w której funkcjonuje. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to docenienie i zobowiązuje nas ono do nieustannego podnoszenia standardów.

Dlaczego zdecydowaliście się na zatrudnianie OzN?

 Decyzja o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była przemyślanym i świadomym krokiem, będącym odpowiedzią na wyraźnie zidentyfikowaną potrzebę rynku. Dostrzegliśmy, że włączenie tych osób do życia zawodowego nie tylko przynosi korzyści biznesowe, ale także społeczne, polegające na promowaniu różnorodności i integracji  w miejscu pracy. Dodatkowo, zawsze kładziemy nacisk na fundamentalną zasadę, według której każdy człowiek, niezależnie od swoich indywidualnych ograniczeń czy wyzwań, powinien mieć równe szanse w każdym aspekcie życia, w tym również w dostępie do pracy.

Wierzymy, że różnorodność zespołu wzbogaca naszą organizację, otwiera na nowe perspektywy i pomysły, co przyczynia się do budowania bardziej innowacyjnego i elastycznego środowiska pracy. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest więc nie tylko wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności, ale również strategicznym wyborem, który wspiera rozwój firmy i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz. Jesteśmy przekonani, że promowanie równości szans jest kluczem do budowania silniejszej, bardziej zintegrowanej i sprawiedliwej społeczności.

Ile  osób z niepełnosprawnością pracuje obecnie w Państwa firmie?

Obecnie w naszej firmie zatrudniamy 55 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Spośród nich 29 osób posiada znaczny stopień niepełnosprawności, natomiast 26 osób ma stopień umiarkowany. Łączna liczba wszystkich pracowników w naszej firmie wynosi 71.

Na jakich stanowiskach pracują osoby z niepełnosprawnością?

W ramach naszej działalności hotelarsko-gastronomicznej dajemy możliwość zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach związanych z branżą. Nasi pracownicy z niepełnosprawnościami pełnią kluczowe funkcje na wielu pozycjach, co świadczy o naszym zaangażowaniu w promowanie różnorodności i integracji w miejscu pracy. Osoby z niepełnosprawnością pracują u nas np. jako kelnerzy, kucharze, pokojowe oraz recepcjoniści. Każde z tych stanowisk wymaga specyficznych umiejętności i zaangażowania, a nasi pracownicy doskonale sobie z tymi zadaniami radzą, przyczyniając się do sukcesu naszego zakładu.

Ponadto, jesteśmy dumni z faktu, że w naszym zespole mamy także zatrudnionych masażystów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Ich profesjonalizm i wyjątkowe umiejętności znacząco wzbogacają ofertę naszego hotelu, podnosząc standard świadczonych usług i przyczyniając się do zadowolenia naszych gości.

Staramy się tworzyć środowisko pracy, które jest dostępne i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych ograniczeń, a nasze działania w tym zakresie są odzwierciedleniem naszych głęboko zakorzenionych wartości. 

70 % pracowników w Państwa firmie to osoby z niepełnosprawnością, czyli 30 % to osoby zdrowe. Jak pracuje się w takich różnorodnym zespole?

Praca w tak zróżnicowanym zespole, gdzie 70% pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami, a 30% to osoby zdrowe, jest niezwykle inspirująca i edukująca dla wszystkich zaangażowanych. Ta różnorodność przyczynia się do stworzenia unikalnej kultury organizacyjnej, która opiera się na wzajemnym szacunku, empatii i wsparciu. Pracownicy uczą się od siebie nawzajem, wymieniając doświadczenia i perspektywy, co prowadzi do lepszego zrozumienia i akceptacji różnic indywidualnych.

W takim środowisku każdy ma możliwość wnoszenia swoich unikalnych umiejętności i talentów, co sprzyja innowacyjności i kreatywnemu rozwiązywaniu problemów. Zespół, który jest zróżnicowany pod względem zdolności, może lepiej odzwierciedlać potrzeby i oczekiwania szerokiego spektrum klientów, co z kolei może przyczynić się do poprawy jakości usług i produktów oferowanych przez firmę.

Dodatkowo, praca w tak różnorodnym zespole sprzyja rozwojowi osobistemu pracowników, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, adaptacyjnych i współpracy. Pracownicy uczą się, jak dostosować środowisko pracy i procesy pracy, aby były one dostępne i włączające dla wszystkich, co z kolei wzmacnia poczucie wspólnoty i przynależności.

Czy po otrzymaniu wyróżnienia zmieniło się postrzeganie Państwa firmy przez potencjalnych klientów? 

Nasza firma już wcześniej cieszyła się stabilną pozycją na rynku, będąc uznawaną za wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego. Jednakże, nie ulega wątpliwości, iż posiadanie tego prestiżowego tytułu dodatkowo wzmocniło naszą pozycję, będąc wyraźnym sygnałem dla naszych obecnych oraz potencjalnych klientów świadczącym o naszym zaangażowaniu w promowanie wartości społecznych i etycznych w biznesie.

Fakt ten jest zauważany i wysoce doceniany przez naszych klientów, którzy coraz częściej wybierają partnerów biznesowych nie tylko w oparciu o kryteria ekonomiczne, ale również zwracając uwagę na aspekt społecznej odpowiedzialności firm. Wyróżnienie to potwierdza nasze zobowiązanie do kreowania pozytywnego środowiska pracy, równości szans oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, co w oczach klientów podnosi naszą wartość jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.

Zatem, choć nasza reputacja była już mocno ugruntowana, otrzymanie wyróżnienia Pracodawcy z Sercem przyczyniło się do dalszego podkreślenia naszych wartości i zasług w oczach klientów, potwierdzając nasz status jako firmy, która stawia na równość, integrację i społeczną odpowiedzialność.

Czy uważają Państwo, że projekt Pracodawca z Sercem skutecznie uświadamia, że warto zatrudniać OzN?

Tak, projekt Pracodawca z Sercem skutecznie uświadamia, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami (OzN), i to z wielu przyczyn. Przede wszystkim, inicjatywa ta stanowi wyraźny sygnał dla społeczeństwa oraz środowiska biznesowego, że osoby z niepełnosprawnościami są cennymi i pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy. Podkreślając sukcesy firm, które aktywnie włączają te osoby do swoich zespołów, projekt nie tylko inspiruje inne przedsiębiorstwa do naśladowania tego modelu, ale również zmienia percepcję niepełnosprawności w miejscu pracy. Ponadto, Pracodawca z Sercem pokazuje, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami nie jest tylko gestem dobrej woli, ale strategiczną decyzją biznesową, która może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, zwiększania lojalności klientów oraz otwarcia na nowe segmenty rynku. Fakt ten może również pozytywnie wpływać na morale i zaangażowanie całego zespołu, poprzez fakt, że firma działa w sposób odpowiedzialny społecznie.

Jakie plany mają Państwo względem firmy na rok 2024 ?

W 2024 roku nasze plany rozwoju firmy koncentrują się przede wszystkim na dalszym inwestowaniu w naszych pracowników oraz subtelnych planach inwestycyjnych, o których na obecnym etapie wolelibyśmy jeszcze nie opowiadać szczegółowo. Jesteśmy przekonani, że klucz do sukcesu leży w ciągłym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji naszego zespołu, co z kolei przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług. W związku z tym, w nadchodzącym roku zamierzamy położyć jeszcze większy nacisk na szkolenie pracowników i poszerzanie ich kompetencji. Planujemy zorganizować szereg specjalistycznych szkoleń i warsztatów, które nie tylko pozwolą naszym pracownikom na rozwijanie umiejętności bezpośrednio związanych z ich obecnymi stanowiskami, ale także umożliwią im zdobycie nowych, cennych na rynku pracy kwalifikacji. Naszym celem jest stworzenie środowiska, które wspiera ciągłą naukę i rozwój osobisty, co traktujemy jako  inwestycję nie tylko w przyszłość naszej firmy, ale również w przyszłość każdego z naszych pracowników.

Wierzymy, że podejmując te kroki, będziemy mogli nie tylko utrzymać, ale i wzmocnić naszą pozycję na rynku, jednocześnie budując zespół jeszcze bardziej zmotywowanych, wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, gotowych stawić czoła wyzwaniom przyszłości.

Czy po otrzymaniu wyróżnienia macie więcej klientów?

Po otrzymaniu wyróżnienia Pracodawcy z Sercem nasze podejście do obserwowania wzrostu liczby klientów nie koncentruje się na bezpośrednim związku między tym uznaniem a zwiększeniem przychodów. Dla nas, wyróżnienie to ma przede wszystkim wartość uznaniową, która potwierdza nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność i promowanie równości na rynku pracy. Nie traktujemy go jako narzędzia lub trampoliny do osiągania większych zysków.

Jesteśmy przekonani, że nasza misja i wartości, które promujemy poprzez nasze działania, są fundamentem, na którym budujemy trwałe relacje z klientami oraz pozycję na rynku. Uznanie w postaci tego wyróżnienia jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy właściwą drogą, i stanowi dodatkową motywację do dalszego działania w duchu odpowiedzialności społecznej.

Oczywiście, pozytywny wizerunek firmy, który jest efektem takich wyróżnień, może przyciągać klientów ceniących sobie współpracę z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi społecznie. Jednakże, nasze dążenie do bycia Pracodawcą z Sercem wynika z głębokiego przekonania o wartościach, jakie reprezentujemy, a nie z chęci bezpośredniego przekładania tych działań na wzrost liczby klientów.

Czego możemy Państwu życzyć na dalsze lata działalności?

Możecie nam Państwo życzyć ciągłego i stabilnego rozwoju, który pozwoli na poszerzenie naszej działalności i oferowanie wsparcia jeszcze większej liczbie osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję również na rozszerzenie zakresu naszych programów i projektów, co umożliwi nam jeszcze szersze angażowanie się w działania na rzecz społeczeństwa. Wreszcie, życzymy sobie minimalizacji biurokracji, co pozwoli nam skoncentrować więcej uwagi i zasobów na realizacji naszych głównych celów i misji, zamiast na pokonywaniu administracyjnych barier. Ponad wszystko, życzylibyśmy sobie oraz naszym pracownikom przede wszystkim zdrowia, które jest fundamentem do realizacji wszystkich naszych celów i marzeń.