PKN Orlen S.A.

PKN Orlen S.A.

W czerwcu 2019 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a PKN ORLEN S.A., pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podpisana została Deklaracja współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, czego konsekwencją było przystąpienie w 2020 r. do Pilotażowego Programu PFRON „Praca-Integracja”. Jest to część inicjatywy PFRON „Aktywni plus”, którego założeniem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ułatwienie im zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Do Programu, oprócz PKN ORLEN przystąpiło 7 Spółek GK ORLEN: ANWIL S.A., ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN KolTrans S.A., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Oddział Logistyka Pierwotna Gazu oraz ORLEN Południe S.A. Realizacja Programu przypadła na rok 2020/21 (luty 2020-kwiecień 2021), bardzo wymagający dla wszystkich czas pandemii koronawirusa. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, zrealizowaliśmy tak ważny dla wszystkich projekt. W działaniach rekrutacyjnych wspierała nas, wyłoniona przez PFRON w konkursie Fundacja Aktywizacja. Łącznie we wszystkich Spółkach zatrudnionych zostało 28 osób z niepełnosprawnościami, w tym w PKN ORLEN 8 osób. Fundacja, w ramach działań wspierających, przeprowadziła warsztaty dla menedżerów oraz przedstawicieli HR Spółek uczestniczących w Programie. Nasz udział w Programie „Praca-Integracja” to jeden z kroków w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto, w ramach prowadzonej ok kilku lat wewnętrznej kampanii informacyjnej dotyczącej zagadnieniom niepełnosprawności, organizowane są cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne, warsztaty oraz indywidualne konsultacje skierowane do pracowników PKN ORLEN oraz Spółek GK. Grupa ORLEN realizując misję społecznej odpowiedzialności biznesu, sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania mające na celu zwiększanie dostępności i likwidowanie barier. Jesteśmy otwarci na zatrudnianie w swoich strukturach osób z niepełnosprawnościami, podejmujemy działania zmierzające do budowania różnorodnych zespołów i środowiska pracy przyjaznego wszystkim pracownikom.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wpisują się w realizowaną w firmie „Politykę, określającą warunki pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN S.A.”, zgodnie z którą pracodawca:
– stwarza równe szanse w miejscu pracy z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
– umożliwia osobie niepełnosprawnej uzyskanie, utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, powrotu do pracy, awansu zawodowego,
– usuwa bariery społeczne w miejscu pracy,
– przyczynia się do prowadzenia samodzielnego życia przez osoby niepełnosprawne oraz zwiększanie integracji z innymi pracownikami,
– szerzy wśród wszystkich pracowników postawy poszanowania dla praw osób niepełnosprawnych,
– promuje bezpieczne i przyjazne oraz higieniczne miejsca pracy.