PSONI Koło w Krośnie

PSONI Koło w Krośnie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) to najstarsza i największa polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie jest prawnym kontynuatorem ruchu rodziców, powstałego w  1963 roku w  strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który był wtedy jedną z nielicznych w Europie, a pierwszą w krajach socjalistycznych, ogólnokrajową organizacją walczącą o godne miejsce w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną – obywateli, których pozbawiano wówczas szans na edukację, rehabilitację, pracę i skazywano na egzystencję na marginesie społeczeństwa.
Celem PSONI jest podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. PSONI jest prekursorem we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań mających na celu jak najpełniejsze włączenie społeczne, w tym zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną.
PSONI Koło w Krośnie od blisko 40 lat buduje system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w ramach którego prowadzi placówki pobytu dziennego: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, Mieszkanie Treningowe, Mieszkanie Wspomagane oraz dwa Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Łącznie z różnych form rehabilitacji oferowanych przez PSONI Koło w Krośnie codziennie korzysta blisko 400 osób z niepełnosprawnością.
PSONI Koło w Krośnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością od 1999 r., głównie do obsługi realizowanych zadań, ale również do pracy merytorycznej w prowadzonych placówkach. Ale to stworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną było dla PSONI Koło w Krośnie zadaniem priorytetowym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy-są podwójnie marginalizowane, również z powodu rodzaju posiadanej niepełnosprawności. Kilkuletnie wysiłki zaowocowały utworzeniem w roku 2014 dwóch zakładów aktywności zawodowej, co pozwoliło stworzyć miejsca pracy dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, głównie absolwentów prowadzonego przez Koło Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie. W roku 2019 zwiększono liczbę miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością o 29. Aktualnie w krośnieńskich ZAZ-ach jest zatrudnionych 89 osób z niepełnosprawnościami.
Utworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej zagrożonych dostępem do zatrudnienia i utrzymaniem się w nim pozwoliło na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla absolwentów WTZ, którym nie udało się podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy, była to i nadal jest jedyna możliwość aktywizacji zawodowej. Prowadzona działalność obejmuje : dwie pralnie wodne, dział porządkowo-gospodarczy, catering, kawiarnię, cukiernię, produkcję podpałek ekologicznych oraz konfekcjonowanie. Świadczymy usługi dla urzędów miast, szkół, przedszkoli, sanatoriów, środowiska lokalnego (utrzymanie czystości na terenie miasta, usługi gastronomiczne). Usługi ZAZ zdobyły w 2019 r. zaszczytne wyróżnienie – Zakup prospołeczny oraz Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej. Na ten sukces pracowała cała kadra tj. zarówno kadra obsługowa ZAZ (trenerzy pracy, psycholog), jak i osoby z niepełnosprawnością.
Sześć lat funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej namacalnie pokazało, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować, wystarczy tylko stworzyć im odpowiednie warunki do tej formy aktywności, dobrać stanowisko pracy do umiejętności i możliwości danej osoby. Nasi pracownicy z niepełnosprawnością mimo wielu ograniczeń wynikających z posiadanej niepełnosprawności są bardzo odpowiedzialnymi pracownikami, dokładnymi w wykonywanych zadaniach. To pozwala nam nie tylko rozwijać działalność, ale i być konkurencyjnym dla innych podmiotów. Również środowisko lokalne postrzega inaczej osoby z niepełnosprawnością intelektualną – jako osoby przydatne społecznie, których usługi są wartościowe, dobre jakościowo, rzetelne.